تغذیه و نقش درمانی و پیشگیری از بیماری این یک متنی تستی می باشد .