شورای سیاست گذاری همایش مهلت ارسال مقالات و برگزاری را یک ماه تمدید کرد

با توجه به استقبال و درخواست شرکت کنندگان همایش و به تصمیم شوارای سیاست گذاری همایش ثبت نام و ارسال مقالات و برگزاری همایش به مدت یک ماه تمدید گردید.