چهارمین جلسه هماهنگی و ‌برنامه ریزی همايش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

چهارمین جلسه هماهنگی و ‌برنامه ریزی در خصوص ارسال مقاله به اولین همایش علمی، پژوهشی وملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی با حضور پرسنل حج وزیارت استان و اعضای کمیته آموزش و کارگزاران باتجربه در حوزه های مدیرآشپزخانه های حج و عتبات و مدیران مجموعه باتجربه و اساتید دانشگاههای بیرجند و صنعتی در حوزه تغذیه و تدارکات در استان، روز سه شنبه ۱۸آبانماه 1400 برگزارشد.

🕋روابط عمومی حج و زیارت استان خراسان جنوبی